Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška č. 12/2005:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005,

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy


Zastupitelstvo města se usneslo dne 14.12. 2005 podle § 10 písm. d) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1

Vymezení pojmů

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí :

a. veřejným prostranstvím - všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, 1/
b. chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně. 2/

Čl. 2

Rozsah působnosti

Ustanovení této obecně závazné vyhlášky se vztahují na celé území statutárního města Ostravy.

Čl. 3

Podmínky pro pohyb psů

1. Chovatel je povinen zabezpečit psa tak, aby na veřejných prostranstvích, s výjimkou míst k tomu určených a označených, volně nepobíhal nebo se nepohyboval, a ani jinak neohrožoval nebo neobtěžoval občany, zejména vést psa na vodítku, v případě potřeby nasadit psovi náhubek, usměrňovat chování psa povely.

2. Volný pohyb psů je dovolen v místech vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky, která jsou označena tabulkou "Volný pohyb psů dovolen".3/

1/ ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2/ ust. § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

3/ grafické znázornění tabulky je přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky

Čl. 4

Společná ustanovení

1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek 4/ nebo jiný správní delikt 5/, nejde-li o trestný čin.
2. Řízení ve věcech přestupků nebo jiných správních deliktů podle této obecně závazné vyhlášky provádí orgány městských obvodů.

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území statutárního města Ostravy a obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území statutárního města Ostravy.

Čl. 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ing. Aleš Zedník, v.r.

primátor

Mgr. Mirko Jašurek, v.r.

náměstek primátora

4/ ust. § 28 odst. 1 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

5/ ust. § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
----

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 12 /2005 upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, vymezující prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy


Místa určená pro volný pohyb psů bez vodítka i náhubku bez časového omezení podle jednotlivých městských obvodů :


1. městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz :

* k.ú. Moravská Ostrava

zadní část Komenského sadu ( část pozemku p.č. 1036/1 ) od památníku Rudé armády směrem k ul. Muglinovské po konec aleje

travnaté plochy naproti kulturnímu středisku Gama vedle ulice Hornopolní ( pozemky p.č. 2155/1, p.č. 2140/1, p.č. 2139/1 a p.č. 2106/1 na ulici Hlubinské p.č. 3183 a p.č. 3104

* k.ú. Přívoz

parčík u ul. Slovenská ( pozemek p.č. 573/2 )


2. městský obvod Slezská Ostrava :

* k.ú. Slezská Ostrava

pozemek p.č. 4879/1

3. městský obvod Ostrava - Jih :

* k.ú. Zábřeh nad Odrou

území vymezené ul. U Studia, Středoškolská a ubytovnou Metalurg ( pozemky p.č. 715/5, p.č. 715/4, p.č. 695/4, p.č. 695/3, p.č. 695/1, p.č. 692/3, p.č. 1090/5, p.č. 692/1, p.č. 677/1, p.č. 671/1 )

* k.ú. Výškovice u Ostravy

území vymezené ulicemi Proskovická, Špilarova, Smrčkova ( pozemky p.č. 808/1, p.č. 886 )

* k.ú. Dubina u Ostravy

území vymezené ulicemi Plzeňská, Z.Chalabaly, Dr. Šavrdy ( poz.p.č. 126/1 )

- k.ú. Hrabůvka

území vymezené ulicemi Aviatiků, Dr. Martínka a Místeckou (poz. p.č. 936/2)

4. městský obvod Poruba :

* k.ú. Poruba ( I. stavební obvod )

část území ohraničené ulicí Nad Porubkou, Dělnická, Skautská, pod stadionem TJ VOKD ( část pozemku p.č. 834/1 )

* k.ú. Poruba - sever ( IV. stavební obvod )

část území mezi ul. Martinovskou a bytovými domy č.p. 6024,6025,6026 na ul. Opavské (nejkratší spojnice k ul.Martinovské), čerpací stanicí OMV na ul.Opavskou ( část pozemku 1503/1)

* k.ú. Poruba - sever ( VIII. stavební obvod )

část území mezi ul. Oty Synka a Bedřicha Nikodéma ( část pozemku p.č. 3624/1 )

5. městský obvod Nová Bělá : místa nejsou vymezena

6. městský obvod Vítkovice :

* levá strana ulice Místecké od hranice s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz po hranici s městským obvodem Ostrava - Jih k řece Ostravici ( hranice s městským obvodem Slezská Ostrava )
* konec ulice Sirotčí a lokalita zvaná Jeremenkova osada ukončena mostem ČSA

7. městský obvod Stará Bělá : místa nejsou vymezena

8. městský obvod Pustkovec : místa nejsou vymezena

9. městský obvod Mariánské Hory a Hulváky : místa nejsou vymezena

10. městský obvod Petřkovice : místa nejsou vymezena

11. městský obvod Lhotka : místa nejsou vymezena

12. městský obvod Hošťálkovice : místa nejsou vymezena

13. městský obvod Nová Ves : místa nejsou vymezena

14. městský obvod Proskovice : místa nejsou vymezena

15. městský obvod Michálkovice :

* k.ú. Michálkovice

zalesněný odval Dolu Michal západně za oplocením prodejny stavebnin ( poz.p.č. 92/1)

16. městský obvod Radvanice a Bartovice : místa nejsou vymezena

17. městský obvod Krásné Pole : místa nejsou vymezena

18. městský obvod Martinov :

* území u ulice Na Hrázi - pozemek p.č. 3003 a p.č. 3004

19. městský obvod Polanka nad Odrou : místa nejsou vymezena

20. městský obvod Hrabová :

* území podél ul. Domovská - pozemky p.č. 763/1 a p.č. 763/4

21. městský obvod Svinov : místa nejsou vymezena

22. městský obvod Třebovice :

* území ulice Na Heleně - pozemek p.č. 1072

23. městský obvod Plesná : místa nejsou vymezena

----

Příloha č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 12 /2005 upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, vymezující prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy

Grafické znázornění tabulky pro označení míst určených pro volný pohyb psů bez vodítka a bez náhubku bez časového omezení : bílá tabulka o rozměrech 300 x 200 mm s textem v černém provedení : Volný pohyb psů dovolen.

VOLNÝ POHYB PSŮ DOVOLEN

Statutární město Ostrava

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Obecně závazná vyhláška

č. 7/2008,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006


Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 30.dubna 2008 v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1

Změna

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, se mění takto :

1) V článku 3 Podmínky pro pohyb psů v odstavci 1 se slovo „zejména“ nahrazuje slovy „je povinen“, čárka za slovem „náhubek“ se zrušuje a za slovo „náhubek“ se vkládá slovo „a“.

2) V příloze číslo 1 v bodu 1. městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se zrušuje text „travnaté plochy naproti kulturnímu středisku Gama vedle ulice Hornopolní (pozemky p.č. 2155/1, p.č. 2140/1, p.č. 2139/1 a p.č.2106/1)“.

3) V příloze číslo 1 v bodu 4. městský obvod Poruba se text „č.p. 6024,6025,6026“ nahrazuje textem „č.p. 6124, č.p. 6125 a č.p. 6126“.

4) V příloze číslo 1 v bodu 6. městský obvod Vítkovice se text
„ - levá strana ulice Místecké od hranice s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz po hranici s městským obvodem Ostrava – Jih k řece Ostravici ( hranice s městským obvodem Slezská Ostrava )
- konec ulice Sirotčí a lokalita zvaná Jeremenkova osada ukončena mostem ČSA“ nahrazuje textem
„ - k.ú. Vítkovice
území za ulicí Sirotčí, lokalita Jeremenkova osada (pozemky p.č. 1278/1, p.č. 216/13 a p.č. 215/1)“.

5) V příloze číslo 1 bodu 18. městský obvod Martinov se za text „městský obvod Martinov:“ vkládá text „ - k.ú. Martinov ve Slezsku“.

6) V příloze číslo 1 bodu 20. městský obvod Hrabová se za text „městský obvod Hrabová:“ vkládá text „ - k.ú. Hrabová“.

7) V příloze číslo 1 bodu 22. městský obvod Třebovice se za text „městský obvod Třebovice:“ vkládá text „ - k.ú. Třebovice ve Slezsku“.


Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.září 2008.

Ing.Petr Kajnar, v.r.

primátor


Ing.Dalibor Madej, v.r.

náměstek primátora

Více na: http://www.slezskaostrava.cz/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

buy cialis 365 pills afhsdbcorielveqcmyt

(Erawnloh, 31. 5. 2021 9:02)

coupons for cialis https://rcialisgl.com/ - free cialis coupon cialis paypal canada

tnoegfdExipsBtjJuinsk

(zoofeAsd, 30. 5. 2021 20:42)

cialis buy australia https://cialisjla.com/ - cheap cialis generic viagra cialis levitra trial pack

sbbolthdExipsBtjJuinsy

(layedHtf, 29. 5. 2021 0:43)

buy c5 cialis https://cialishav.com/ - cialis controlled substance cialis how to use

pet pharmacy dgsolbvfdorielvebzcjv

(ErawnVed, 28. 5. 2021 2:41)

online pharmacy cialis cheap https://krocialis.com/ - lowest price cialis viagra c20 cialis

geeahdExipsBtjJuinsn

(mifeSwa, 26. 5. 2021 2:06)

cialis daily vs 36 hour https://ckacialis.com/ - cialis online uk canadian pharmacy for cialis for sale

tadalafil dapoxetine olgstnoegfdExipsBtjJuinsi

(Gtnbzoofe, 25. 5. 2021 1:47)

coupon for viagra https://jokviagra.com/ how can i buy viagra

pharmacy technician similar professions dgsolbvfdorielvexwszq

(LbsoErawn, 24. 5. 2021 22:33)

generic cialis in texas https://ucialisdas.com/ cialis pills overnight

who invented tadalafil hvdgeeahdExipsBtjJuinsj

(Bbshmife, 20. 5. 2021 1:10)

substitutes for viagra https://loxviagra.com/ buy female viagra

neighborhood walmart pharmacy dgsolbvfdorielveicnot

(LbsoErawn, 19. 5. 2021 17:31)

buy cialis from cananda https://ucialisdas.com/ original cialis

liquid tadalafil citrate olgstnoegfdExipsBtjJuinsm

(Gtnbzoofe, 16. 5. 2021 20:25)

how fast does viagra work https://jokviagra.com/ - viagra meaning how to make viagra

cialis in melbourne afhsdbcorielvepgvcq

(RebfErawn, 15. 5. 2021 20:12)

cialis online paypal https://rcialisgl.com/ - cialis generic date orignal cialis

shop n save pharmacy dgsolbvfdorielvelnjbh

(LbsoErawn, 13. 5. 2021 5:13)

100 mg cialis https://ucialisdas.com/ - cialis tablets in australia viagra c20 cialis

5mg tadalafil online hvdgeeahdExipsBtjJuinsv

(Bbshmife, 11. 5. 2021 1:32)

buy cheap viagra on line https://loxviagra.com/ 100 mg viagra

tadalafil best price 20 mg olgstnoegfdExipsBtjJuinsz

(Gtnbzoofe, 9. 5. 2021 9:00)

does viagra make you horny https://jokviagra.com/ - video of viagra working what viagra does

cialis overnight afhsdbcorielvefibxg

(RebfErawn, 8. 5. 2021 17:34)

cialis 10mg vs 20mg https://rcialisgl.com/ - buy cialis cheap online cialis is for daily use

forum sobre viagra fcsogsaxzvofbldExipsBtjJuinse

(Anoolayed, 6. 5. 2021 11:38)

viagra e norvasc https://llviagra.com/ - viagra cialis for women samantha toma viagra

thesis research proposal fcsgsaxzvofbldExipsBtjJuinsz

(Abdglayed, 3. 5. 2021 7:07)

canada prescriptions drugs https://canadianeve21.com/ walgreens online pharmacy

cvs pharmacy hours dgsbvfdorielveydvgx

(LhdvErawn, 1. 5. 2021 21:52)

cialis price https://asciled.com/ cialis in canada pharmacy

mtm pharmacy afhdbcorielveooyeg

(RfvbErawn, 27. 4. 2021 11:41)

cialis viagra levitra young yahoo https://cileve.com/ cialis 10 mg price

buy a thesis fhsbbolthdExipsBtjJuinso

(Fbsflayed, 27. 4. 2021 2:05)

prescription price comparison https://uspharmus.com/ Micronase